?

Log in

No account? Create an account
 
 
14 April 2012 @ 08:27 pm
Icons  
Mệt quá - - ~~~~~~~~~~~~~~ Nhưng dù sao cũng đã quyết sẽ mần cho cùng LJ ="=

Tổng hợp hàng icons đã từng làm, trừ những cái quá xấu hoặc ko muốn nhìn lại, hay có thể bất cứ lí do khách quan nào khác <3
Sign với banner các thứ free size nên chưa biết update thế nào cho đảm bảo thẩm mĩ ><


.Icons

6927 - MukuTsu love


 
   


Series Izaya icons =))

Misc


 
 
 
angel_elysiumangel_elysium on April 14th, 2012 02:46 pm (UTC)
Lovely icons! <3
I'll be taking it. Thank you!
kayiko_rkd: sleeping UKkayiko_rkd on April 14th, 2012 03:36 pm (UTC)
I'm glad you like! <3 You're welcome!

Edited at 2012-04-14 03:36 pm (UTC)
nappopineapplenappopineapple on April 16th, 2012 04:33 am (UTC)
thx for sharing it cute n lovely
kayiko_rkdkayiko_rkd on April 16th, 2012 05:34 am (UTC)
You're welcome. :")
PirateBo: KHR: 6927 Fix Mepiratebo on December 10th, 2013 06:56 pm (UTC)
//FLAILINGARMS OMGOMGOMGOMGOMG 6927 ICONS. THAAAAAAAAANK YOU OH WONDERFUL BEING OF THE INTERNET.

PLEASE ACCEPT MY OFFERINGS OF FREE INTERNET COOKIES IN THANKS!!!!
kayiko_rkd: usuk2kayiko_rkd on December 17th, 2013 08:28 am (UTC)
Oh, I'm happy you like them!
And... accept your what? O r O