?

Log in

No account? Create an account
 
 
14 April 2012 @ 08:27 pm
Icons  
Mệt quá - - ~~~~~~~~~~~~~~ Nhưng dù sao cũng đã quyết sẽ mần cho cùng LJ ="=

Tổng hợp hàng icons đã từng làm, trừ những cái quá xấu hoặc ko muốn nhìn lại, hay có thể bất cứ lí do khách quan nào khác <3
Sign với banner các thứ free size nên chưa biết update thế nào cho đảm bảo thẩm mĩ ><


.Icons

6927 - MukuTsu love


 
   


Series Izaya icons =))

Misc


 
 
 
kayiko_rkd: sleeping UKkayiko_rkd on April 14th, 2012 03:36 pm (UTC)
I'm glad you like! <3 You're welcome!

Edited at 2012-04-14 03:36 pm (UTC)